Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42
Competent in Volunteering, Competent in Life - International Conference | Dobrovoľnícke centrá
Dzručnosti

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42
photogallery/613/cache/117a6c8_213_160_1_0.jpg

Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote

Competent in Volunteering, Competent in Life

Medzinárodná konferencia so simultánnym tlmočením do slovenského jazyka/anglického jazyka/ International Conference with simultaneous interpretation into the Slovak/English language.

Organizátor/Organizer: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Termín/Date: 9. 2. 2017

Miesto/Place:  Bratislava, Vysoká ul, Austria Trend Hotel, Bratislava

Cieľom konferencie je výmena skúseností o benefitoch a prekážkach inkluzívneho dobrovoľníctva na strane dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií. Zameriame sa aj na kompetencie získané z dobrovoľníctva a nástroje, ako tieto kompetencie merať a uznávať. Budeme sa venovať dobrovoľníkom/-čkam so znevýhodnením, manažmentom  dobrovoľníkov/čok so znevýhodnením a rolou rôznych aktérov pri dosahovaní spoločného cieľa – inkluzívnej spoločnosti. Konferencia je určená pre koordinátorov/-ky dobrovoľníkov, pracovníkov/-čky v mimovládnych a verejných organizáciách,  dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ale aj zamestnávateľov a ľudí pracujúcich pre štátnu a verejnú správu. 

The main aim of the conference is to provide space for the exchange of experience in inclusive volunteering, benefits, and barriers of inclusive volunteering on the side of volunteers and volunteer involving organizations but also competencies acquired through volunteering and tools for measuring and validating these competencies. We will talk about volunteers from vulnerable groups, management of these volunteers, and the role of various stakeholders in reaching common goal – inclusive society. The conference is dedicated to volunteer coordinators, NGO representatives, volunteers but also employers and people working for state and public administration.

Program konferencie/Program of the Conference:

08:30 – 09:00 - registrácia/Registration

Moderátorka/Moderator: Alžbeta Brozmanová Gregorová

09:00 – 09:20:  privítanie, úvodný panel/ Opening Panel Discussion:

Jana Žitňanská, Poslankyňa Európskeho parlamentu/ a Member of the European Parliament

Viera Dubačová, Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky/ a Member of the Parliament of the Slovak Republic

Alžbeta Frimmerová, prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií/ a President of the Platform of Volunteer Centres and Organizations

09:20 – 09:55:  Aneta Marková: Přínosy pro inkluzi/ Benefits for Inclusion

09:55 – 10:30: Réka Luca Dely, Károly Tóth: Každý je dosť bohatý na to, aby pomohol iným/ Everyone Is Rich Enough to Help Others

10:30 – 11:00:  kávová prestávka/ Coffee Break

11:00 – 11:30:  Alžbeta Frimmerová: Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote/ Competent in Volunteering, Competent in Life

11:30 – 12:30: Koordinátorky dobrovoľníkov,  dobrovoľníci a dobrovoľníčky hovoria o skúsenostiach so zapájaním mladých ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva/ Volunteer Coordinators and Volunteers Share Their Experience in Including Young People with Fewer Opportunities into Volunteering:

Tena Anić
Flavia Ardelean
Maria Husar
Janka Šolcová
Maria Tolea

12:30 – 13:30:  obedová prestávka/ Lunch Break

13:30 – 15:00: paralelné workshopy/ Parallel Workshops:

A. Ana Dragila, Jelena Kamenko:

Vytváranie vhodného prostredia pre inkluzívne dobrovoľníctvo. Workshop v anglickom jazyku so simultánnym tlmočením do slovenského jazyka.

Creating Enabling Environment for Inclusive Volunteering Workshop in the English language; simultaneous interpretation into the Slovak language is provided

B. Mariann Kinga-Arkosi:

Ako zmeniť zraniteľnosť na príležitosť. Workshop v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Transforming Vulnerability into Opportunity. Workshop in the English language without simultaneous interpretation.

C. Alžbeta Brozmanová Gregorová, Alžbeta Frimmerová:

Ako merať, uznávať a validovať kompetencie získané v dobrovoľníctve. Workshop v slovenskom jazyku bez tlmočenia.

How to Measure, Recognize and Validate Competencies Acquired in Volunteering. Workshop in the Slovak language without interpretation. 

15:00 – 15:30 - zhrnutie workshopov/ Summary of Workshops

15:30 – 16:30: slávnostné uzatvorenie konferencie a projektu/ Closing Remarks and Closing Ceremony for the Conference and the Project

Účasť na konferencii je bezplatná. Na konferencii poskytujeme obed a občerstvenie počas prestávok. Nepokrývame náklady na cestovné. Kapacita konferencie je 110 účastníkov. Ak sa konferencie nemôžete zúčastniť, dajte nám hneď vedieť, uvoľníte tak miesto ďalšiemu účastníkovi/účastníčke. Kapacita konferencie je naplnená. Ak máte záujem prihlásiť sa, kontaktujte nás na platforma@dobrovolnickecentra.sk  a my Vám emailom potvrdíme, či je možné sa prihlásiť. 

Free conference registration. Lunch and refreshments during coffee breaks will be provided during the conference. Travel Expenses are not covered. Conference capacity is 110 participants. If there is any reason why you cannot participate in the conference, let us know immediately to find a replacement for you. The registration for the conference is not available anymore as the capacity is full. In case you would like to participate, contact us at platforma@dobrovolnickecentra.sk and we will open the registration in case somebody cancels his/her participation. 

 Konferencia je súčasťou projektu CIVCIL – Competent in Volunteering, Competent in Life podporeného programom Európskej Únie Erasmus+. 

This conference is part of the CIVCIL - Competent in Volunteering, Competent in Life - Project supported by the EU Program Erasmus+.

erasmus_logo_mic